asdfsad

กระเจี๊ยบเขียว

สมุนไพรไทย

น้ำหนัก

น้ำหนักเฉลี่ยต่อฝัก 20

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

45-50

วัน

ขนาด

ฝักกว้าง 2 ซม. ยาว 14

เซนติเมตร

จุดเด่น

ฝักสีเขียวเข้มมี 5 เหลี่ยม (ลักษณะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โอกาสเกิด 5%

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : กระเจี๊ยบเขียว
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%