asdfsad

กะหล่ำดอก(สโนบอลล์)

กะหล่ำ

น้ำหนัก

น้ำหนักดอก 1,200-1,400

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

110

วัน

ขนาด

ลำต้นกลม ตั้งตรงสูง 20-60

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะ เป็นพันธุ์ที่ให้ดอกสีขาว หน้าดอกนูน แน่นสม่ำเสมอต้านทานโรคได้ดี

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : กะหล่ำดอก
ชื่อพันธุ์ : สโนบอลล์

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%