asdfsad

ข้าวโพด(ขาวปุ้ยปุ้ย)

ข้าวโพด

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อฝักโดยประมาณ 180-260

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

60-65

วัน

ขนาด

ขนาดของฝัก 4.5-5 x 17-20

เซนติเมตร

จุดเด่น

มีเมล็ดเต็มฝักเป็นสีขาวทั้งหมด

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ข้าวโพด
ชื่อพันธุ์ : ขาวปุ้มปุ้ย

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%