asdfsad

ข้าวโพด(เทียน3สี)

ข้าวโพด

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อฝักโดยประมาณ 180-240

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

63-65

วัน

ขนาด

ขนาดของฝัก 4.5 x 18

เซนติเมตร

จุดเด่น

เมล็ดเรียงแถวสวยมี 3สี ม่วงขาวและเหลือง

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ข้าวโพด
ชื่อพันธุ์ : เทียน3สี

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%