asdfsad

ข้าวโพด(2สี ม่วง-ขาว)

ข้าวโพด

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อฝักโดยประมาณ 190-220

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

63-65

วัน

ขนาด

ขนาดของฝัก 4.5 x 18

เซนติเมตร

จุดเด่น

มีเมล็ดเรียงแถวสวย เมล็ดมีสีม่วงและสีเหลือง นุ่ม หวานเล็กน้อย

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ข้าวโพด
ชื่อพันธุ์ : 2สี ม่วง-ขาว

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%