asdfsad

คะน้า(ฮ่องกง)

คะน้า

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อต้นโดยประมาณ 110-120

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

45-50

วัน

ขนาด

ขนาดความสูงโดยประมาณ 30-40

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลำต้นและใบมีสีเขียวเข้ม ใบเรียว ลำต้นเล็กกว่าคะน้ายอด กรอบ ไม่เป็นเสี้ยน

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : คะน้า
ชื่อพันธุ์ : ฮ่องกง

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%