asdfsad

คะน้าใบหยิก

ผักสลัด

น้ำหนัก

-

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

85-90

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ใบลักษณะหยิกเป็นหยัก มีสีเขียวสว่าง รสชาติกรอบและมีรสขมนิดๆ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : คะน้าใบหยิก
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%