asdfsad

ถั่วฝักยาว(ยาวพิเศษ2สี)

ตระกูลถั่ว

น้ำหนัก

น้ำหนักของฝักโดยประมาณ 25

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

50-55

วัน

ขนาด

ขนาดของฝักโดยประมาณ 60-65

เซนติเมตร

จุดเด่น

แข็งแรง สีเขียวมีเส้นตรงกลาง กรอบรสชาติหวาน ให้ผลผลิตสูง

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ถั่วฝักยาว
ชื่อพันธุ์ : (ยาวพิเศษ2สี)

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%