asdfsad

ถั่วฝักยาว(สีม่วง)

ตระกูลถั่ว

น้ำหนัก

น้ำหนักของฝักโดยประมาณ 23

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

50-55

วัน

ขนาด

ขนาดของฝักยาวโดยประมาณ 50-55

เซนติเมตร

จุดเด่น

ฝักสีม่วงปลายสีเขียว ต้นแข็งแรง ให้ผลผลิตสูง รสชาติหวานกรอบมาก

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ถั่วฝักยาว
ชื่อพันธุ์ : สีม่วง

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%