asdfsad

ถั่วฝักยาว(เสือพาน)

ตระกูลถั่ว

น้ำหนัก

น้ำหนักของฝักโดยประมาณ 21-22

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

50-55

วัน

ขนาด

ความยาวของฝักโดยประมาณ 45-50

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะฝักสีเขียว มีลายสีน้ำตาล แข็งแรง และมียาง

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ถั่วฝักยาว
ชื่อพันธุ์ : เสือพาน

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%