asdfsad

ถั่วพู

ตระกูลถั่ว

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อฝักโดยประมาณ 10

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

80-90

วัน

ขนาด

ขนาดฝัก 2.5 x 16

เซนติเมตร

จุดเด่น

มีรสชาติกรอบ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ถั่วพู
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%