asdfsad

ถั่วลันเตา(นพเก้า)

ตระกูลถั่ว

น้ำหนัก

น้ำหนักเฉลี่ยต่อฝัก 3

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

60

วัน

ขนาด

ฝักมีลักษณะแบนขนาดของฝัก 1.6-2 x 8-10

เซนติเมตร

จุดเด่น

โตเร็วแข็งแรง แตกแขนงมาก มีดอกสีขาวอมชมพู

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ถั่วลันเตา
ชื่อพันธุ์ : นพเก้า

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%