asdfsad

ถั่วแขกดำ

ตระกูลถั่ว

น้ำหนัก

น้ำหนักเฉลี่ยต่อฝัก 6-7

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

50-55

วัน

ขนาด

ขนาดฝัก 0.7-0.8 x 14-17

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะกลมสีเขียวอ่อน เนื้อหนา ผักไม่ยาวมาก รสชาติดี มีดอกสีม่วง

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ถั่วแขกดำ
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%