asdfsad

ถั่วไร้ค้าง(กรีนสตาร์)

ตระกูลถั่ว

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อฝักโดยประมาณ 17-20

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

อายุเก็บเกี่ยว 50-55

วัน

ขนาด

ความยาวของฝักโดยประมาณ 50-55

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะฝักสีเขียวถึงสีเขียวแก่ เนื้อแน่น แข็งแรง ให้ผลผลิตสูง

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ถั่วไร้ค้าง
ชื่อพันธุ์ : กรีนสตาร์

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%