asdfsad

ถั่วไร้ค้าง(สุรนารี)

ตระกูลถั่ว

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อฝักโดยประมาณ 17

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

50-55

วัน

ขนาด

ความยาวของฝักโดยประมาณ 50-55

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะฝักใหญ่ สีเขียว ให้ผลผลิตสูง

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ถั่วไร้ค้าง
ชื่อพันธุ์ : สุรนารี

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%