asdfsad

บล็อคโคลี่

ผักทั่วไป

น้ำหนัก

น้ำหนักผลโดยประมาณ 280-380

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

70-90

วัน

ขนาด

ออกเป็นทรงพุ่มกว้าง 20-60

เซนติเมตร

จุดเด่น

มีลำต้นใหญ่ อวบ เป็นทรงกลม ลำต้นแตกใบ และดอกออกเป็นทรงพุ่ม

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : บล็อคโคลี่
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%