asdfsad

บวบหอมยาว

บวบ

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อผลโดยประมาณ 400-500

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

46-48

วัน

ขนาด

ขนาดของผล 3.5-3.8 x 75-90

เซนติเมตร

จุดเด่น

แข็งแรง ทนโรค เนื้อสีขาวกรอบ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : บวบหอมยาว
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%