asdfsad

บวบหอมสั้น

บวบ

น้ำหนัก

น้ำหนักผล 70-80

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

35-40

วัน

ขนาด

ขนาดผลโดยประมาณ 4-5 x 20

เซนติเมตร

จุดเด่น

มีลักษณะทรงกระบอก กลมเรียว ผลมีสีเขียว มีใส้ภายในผล เนื้อนุ่มชุ่มน้ำสีขาว มีรสชาติหวานกรอบ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : บวบหอมสั้น
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%