asdfsad

บวบเหลี่ยมปรุงฉัตร(ยาวพิเศษ)

บวบ

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 270-300

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

40

วัน

ขนาด

ขนาดผลยาวโดยประมาณ 40-50

เซนติเมตร

จุดเด่น

รสชาตินุ่มอร่อย แข็งแรง ให้ผลผลิตสูง

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : บวบเหลี่ยม
ชื่อพันธุ์ : ปรุงฉัตร(ยาวพิเศษ)

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%