asdfsad

บัดเตอร์นัท

F1 HYBRID

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อผลโดยประมาณ 800

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

80-85

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ให้ผลผลิตสูง ทนทานต่อโรค รสชาติหวาน

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : บัดเตอร์นัท
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 95%