asdfsad

ผักกวางตุ้งดอก(จอมทอง)

ผักกาดกวางตุ้ง

น้ำหนัก

น้ำหนักโดยประมาณ 70-90

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

28-35

วัน

ขนาด

ความสูงของต้นโดยประมาณ 27-32

เซนติเมตร

จุดเด่น

ก้านสีเขียวเข้ม ก้านกรอบ ทนต่อโรค

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักกวางตุ้งดอก
ชื่อพันธุ์ : จอมทอง

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%