asdfsad

ผักกวางตุ้งใบ(เพชรงาม)

ผักกาดกวางตุ้ง

น้ำหนัก

น้ำหนักโดยประมาณ 180-220

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

40

วัน

ขนาด

ความสูงของต้นโดยประมาณ 27-32

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะใบใหญ่ รสชาติดี

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักกวางตุ้งใบ
ชื่อพันธุ์ : เพชรงาม

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%