asdfsad

ผักกวางตุ้ง(ขาวน้อย)

ผักกาดกวางตุ้ง

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อต้น 130-160

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

33-42

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะกาบใบสีขาว ใบสีเขียวเข้มโค้งมน รสชาติหวานและกรอบ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักกวางตุ้ง
ชื่อพันธุ์ : ขาวน้อย

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%