asdfsad

ผักกาดขาว(นิปปอน123)

F1 HYBRID ผักกาดขาว

น้ำหนัก

น้ำหนักโดยประมาณ 1,200-1,600

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

50-60

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

เข้าปลีสม่ำเสมอ เนื้อสีขาว กรอบ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักกาดขาว
ชื่อพันธุ์ : นิปปอน123

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%