asdfsad

ผักกาดขาวใหญ่

ผักกาดขาว

น้ำหนัก

น้ำหนักโดยประมาณ 200-300

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

35-40

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

เนื้อฉ่ำกรอบและมีรสหวาน

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักกาดขาวใหญ่
ชื่อพันธุ์ : PAI-TSAI 427

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%