asdfsad

ผักกาดหอม(กรีนโอ็คลีฟ)

ผักสลัด

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลอยู่ที่ประมาณ 150-200

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

40-50

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะสีเขียวสด มีใบหยักสีเขียวตลอดทั้งใบและก้าน ลักษณะเป็นพุ่ม ราชาติหวาน กรอบ นิยมบริโภคสด

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักกาดหอม
ชื่อพันธุ์ : กรีนโอ็คลีฟ

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%