asdfsad

ผักกาดหอม(เมล็ดขาว)

ผักสลัด

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 300-400

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

35-40

วัน

ขนาด

ขนาดของลำต้นโดยประมาณ 20-25

เซนติเมตร

จุดเด่น

ใบใหญ่ และหยักเล็กน้อย

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักกาดหอม
ชื่อพันธุ์ : เมล็ดขาว เหลืองอล่าม

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%