asdfsad

ผักกาดหอม(เรดโอ็ค)

ผักสลัด

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลอยู่ที่ประมาณ 180-250

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

40-50

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

เป็นผักสีแดง มีใบหยักสีแดง ลักษณะเป็นพุ่ม ใบหยิกซ้อนกันเหมือนผักกาดหอม ใบบางทานง่าย รสชาติหวาน กรอบ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักกาดหอม
ชื่อพันธุ์ : เรดโอ็ค

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%