asdfsad

ผักกาดหัว(ไนติงเกล)

ผักกาดหัว

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อหัวโดยประมาณ 250-300

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

45-48

วัน

ขนาด

ขนาดความยาว 30-38

เซนติเมตร

จุดเด่น

รากหรือหัวไซเท้ามีลักษณะทรงกลมรูปทรงกระบอก หรือรูปกรวยยาวเป็นส่วนที่นำ มาประกอบอาหาร ส่วนปลายของรากหรือหัวมีรากฝอยขนาดเล็กแทงดิ่งลงด้านล่าง

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักกาดหัว
ชื่อพันธุ์ : ไนติงเกล

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%