asdfsad

ผักกาดหัว(A1)

ผักกาดหัว

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อหัวโดยประมาณ 180-200

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

40-45

วัน

ขนาด

ขนาดความยาวโดยประมาณ 22-25

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะ เต็มหัว ทรงกลม รูปทรงกระบอก

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักกาดหัว
ชื่อพันธุ์ : A1

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%