asdfsad

ผักกาดแก้ว

ผักสลัด

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลประมาณ 180-1,100

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

55-65

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ผักกาดแก้วเป็นสลัดที่เข้าหัวแน่นปานกลาง ใบมีสีเขียว ก้านใบหนาและอวบน้ำ มีรสชาติจืด กรอบ ไม่เหม็นเขียว

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักกาดแก้ว
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%