asdfsad

ผักขี้หูด

สมุนไพรไทย

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 50-80

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

55-60

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ฝักมีสีเขียวอ่อน เป็นข้อปล่อง ภายในมีเมล็ด 1-10 เมล็ด มีกลิ่นฉุน

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักขี้หูด
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%