asdfsad

ผักชีฝรั่ง

ผักชี

น้ำหนัก

-

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

110-120

วัน

ขนาด

ขนาดโดยประมาณ 2-3 x 10-15

เซนติเมตร

จุดเด่น

ใบออกเรียงแบบกระจุกรอบๆโคนต้น ปลายใบมีลักษณะมน

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักชีฝรั่ง
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%