asdfsad

ผักชี(สมบูรณ์)

ผักชี

น้ำหนัก

น้ำหนักโดยประมาณ 14

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

30-40

วัน

ขนาด

ลำต้นสีเขียวสูงประมาณ 18-28

เซนติเมตร

จุดเด่น

มีลักษณะกอใหญ่ แทงช่อช้า มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักชี
ชื่อพันธุ์ : สมบูรณ์

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%