asdfsad

ผักบุ้งจีน

ผักทั่วไป

น้ำหนัก

น้ำหนัก 7-10

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

25-30

วัน

ขนาด

ความสูงโดยประมาณ 30-35

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลำต้นมีลักษณะกลมๆจะกลวงมีสีเขียวอมขาว ลำต้นตั้งตรง ใบแหลม

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักบุ้งจีน
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%