asdfsad

ผักเสี้ยน

สมุนไพรไทย

น้ำหนัก

น้ำหนักโดยประมาณ 40-60

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

35-40

วัน

ขนาด

ความสูงของลำต้นโดยประมาณ 80

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะเป็นไม้ล้มลุก เนื้ออ่อน ก้านใบยาว กิ่งก้านมีต่อมขนอ่อนปกคลุม

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักเสี้ยน
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%