asdfsad

ผักโขม(ผักโขม2สี)

ผักโขม

น้ำหนัก

น้ำหนักโดยประมาณ 10-13

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

22-25

วัน

ขนาด

ขนาดความสูงโดยประมาณ 25-30

เซนติเมตร

จุดเด่น

เป็นพันธุ์เบา ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว ใบรูปหัวใจ สามารถเก็บทานได้ตั้งแต่ต้นเล็กจนถึงต้นใหญ่

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักโขม
ชื่อพันธุ์ : ผักโขม2สี

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%