asdfsad

ผักโขมสีแดง

ผักโขม

น้ำหนัก

น้ำหนักโดยประมาณ 10-13

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

22-25

วัน

ขนาด

ความสูงของต้นโดยประมาณ 25-30

เซนติเมตร

จุดเด่น

ปลูกง่าย ใบสีแดง เจริญเติบโตเร็ว

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักโขมสีแดง
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%