asdfsad

พริกขี้หนู(ช่อจินดา)

พริก

น้ำหนัก

น้ำหนักโดยประมาณ 6-7

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

85-90

วัน

ขนาด

ขนาดโดยประมาณ 1-1.2 x 6-7

เซนติเมตร

จุดเด่น

เหมาะกับการใช้เป็นพริกตากแห้งและกินสด รสชาติเผ็ด

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : พริกขี้หนู
ชื่อพันธุ์ : ช่อจินดา

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%