asdfsad

พริกขี้หนูสวน(บูรพา)

พริก

น้ำหนัก

น้ำหนักโดยประมาณ 0.6

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

อายุเก็บเกี่ยว 70-80

วัน

ขนาด

ขนาดความยาวโดยประมาณ 2-2.5

เซนติเมตร

จุดเด่น

มีสีเขียวและสีแดง รสชาติกรอบเผ็ดมาก

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : พริกขี้สวน
ชื่อพันธุ์ : บูรพา

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%