asdfsad

พริกมัน(ไมเคิล)

พริก

น้ำหนัก

-

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

70-80

วัน

ขนาด

ขนาดของผลโดยประมาณ 10-18

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะเม็ดยาว มีขนาดกลาง มีรสเผ็ดปานกลาง

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : พริกมัน
ชื่อพันธุ์ : ไมเคิล

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%