asdfsad

พริกหยวก

พริก

น้ำหนัก

น้ำหนักเฉลี่ยต่อผล 25-35

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

60-65

วัน

ขนาด

ขนาดของผลโดยประมาณ 5-8 x 10-16

เซนติเมตร

จุดเด่น

ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกจะสีเหลือง เนื้อหนา โคนผลใหญ่

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : พริกหยวก
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%