asdfsad

พริกเหลือง

พริก

น้ำหนัก

น้ำหนักเฉลี่ยต่อผล 16-18

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

75-80

วัน

ขนาด

ขนาดความยาวของผลโดยประมาณ 12-15

เซนติเมตร

จุดเด่น

รสชาติเผ็ดน้อย

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : พริกเหลือง
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%