asdfsad

ฟักทอง(ลายข้าวตอก)

ฟักทอง

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อผลโดยประมาณ 2,400-4,000

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

70-80

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

เปลือกด้านนอกมีสีเทาแกมเขียว ด่างขาว เนื้อเหนียว

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ฟักทอง
ชื่อพันธุ์ : ลายข้าวตอก

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%