asdfsad

ฟักทอง(เพอร์ซีอุส)

F1 HYBRID

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 4,000-5,000

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

75-80

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะกลมแบน เขียวดำ เนื้อเหลืองและหนา

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ฟักทอง
ชื่อพันธุ์ : เพอร์ซีอุส

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 95%