asdfsad

ฟักทอง(โปเซดอน)

F1 HYBRID

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 1,000-1,200

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

65-70

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะกลมร่องพู ลายจุด เนื้อเหลืองและมัน

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : แตงโม
ชื่อพันธุ์ : ไทนี่บอย

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 95%