asdfsad

ฟักเขียว

ตระกูลฟัก

น้ำหนัก

-

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

60-70

วัน

ขนาด

ลักษณะของผลโดยประมาณ 20-30 x 30-60

เซนติเมตร

จุดเด่น

เปลือกแข็งสีเขียวเนื้อในขาว เนื้อแน่น ฉ่ำน้ำ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ฟักเขียว
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%