asdfsad

มะระขี้นก

มะระ

น้ำหนัก

น้ำหนักเฉลี่ยต่อผล 30-50

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

50-55

วัน

ขนาด

ลักษณะผล 4.8 x 7-10

เซนติเมตร

จุดเด่น

มะระขี้นกของเราผลมี2ลักษณะ คือค่อนข้างจะกลมและผลค่อนข้างยาว

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : มะระขี้นก
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%