asdfsad

มะเขือพวง(พวงหยก)

มะเขือ

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 1.5

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

120

วัน

ขนาด

ลำต้นสูงประมาณ 100-200

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะกลม เล็ก กรอบ มีรสขมนิดๆ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : มะเขือพวง
ชื่อพันธุ์ : พวงหยก

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%