asdfsad

มะเขือม่วงกลม

มะเขือ

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 400-450

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

65-70

วัน

ขนาด

ขนาดความยาวของผล 6-6.5

เซนติเมตร

จุดเด่น

ผลมีลักษณะกลมเป็นสีม่วง เนื้อด้านในสีขาวกรอบ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : มะเขือม่วงกลม
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%